اتصال یکسر دنده ماده

توضیحات و جدول مشخصات

 

اتصال یکسر دنده ماده
FEMALE ADAPTOR SIZE CODE
20×1/2 VN/M68-EE0
25×3/4 VN/M68-FF0
32×1 VN/M68-GG0
40×1 1/4 VN/M68-HH0
50×1 1/2 VN/M68-II0
63×1 1/2 VN/M68-JI0
63×2 VN/M68-JJ0
75×2 1/2 VN/M68-KI0
90×3 VN/M68-LL0

 

اتصال یکسر دنده ماده