فرم استخدام

اطلاعات شخصي

سوابق تحصيلي و آموزشي

مدرك تحصيلي (به ترتيب آخرين مدرك)

مدرك تحصيلي (به ترتيب آخرين مدرك)

انگليسي

آشنايي با كامپيوتر:

آشنایی با فعالیت های دیگر:

حرفه ای

هنری

ورزشی

توجه :‌تكميل نمودن اين فرم هيچگونه تعهدي در قبال استخدام شما براي شركت ايجاد نمي نمايد.