توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
HA/2OR-IK5 75 اورینگ دریچه بازدید
HA/2OR-MN6 110 اورینگ دریچه بازدید
************** 125 اورینگ دریچه بازدید