توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
36135 HA/20R-H40 40 اورینگ
24990 HA/20R-I50 50 اورینگ
12750 HA/20R-K70 75 اورینگ
5307 HA/20R-M10 110 اورینگ
3600 HA/20R-N25 125 اورینگ
1932 HA/20R-P16 160 اورینگ