توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
HN/TFC-HHC 40 بست ثابت
HN/TFC-IIC 50 بست ثابت
HN/TFC-KKC 75 بست ثابت
HN/TFC-MMC 110 بست ثابت
HN/TFC-NNC 125 بست ثابت
HN/TFC-PPC 160 بست ثابت