توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
350 HN/FMC-IIL 50 بست دو تکه پلیمری
HN/FMC-KKL 75 بست دو تکه پلیمری
105 HN/FMC-MML 110 بست دو تکه پلیمری
75 HN/FMC-NNL 125 بست دو تکه پلیمری
45 HN/FMC-PPL 160 بست دو تکه پلیمری