بست سیفون و نگهدارنده

توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
HN/TSY-IIC 50 بست سیفون و نگهدارنده
HN/TSY-KKC 75 بست سیفون و نگهدارنده
HN/TSY-MMC 110 بست سیفون و نگهدارنده