توضیحات و جدول مشخصات

اتصال بست لوله از ادوات نصب جهت اجرای سیستم لوله کشی در ساختمان می باشد.

رنگ های موجود

 

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G10-D00 700 عدد 16 بست
VN/G10-E00 650 عدد 20 بست
VN/G10-F00 500 عدد 25 بست
VN/G10-G00 300 عدد 32 بست

درخواست مشاوره و سفارش