توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
HN/TSC-KKC 75 بست متحرک
HN/TSC-MMC 110 بست متحرک
HN/TSC-NNC 125 بست متحرک
HN/TSC-PPC 160 بست متحرک