توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
HN/TSS-KKC 75 بست مخصوص بی صدا
HN/TSS-MMC 110 بست مخصوص بی صدا
HN/TSS-NNC 125 بست مخصوص بی صدا
HN/TSS-PPC 160 بست مخصوص بی صدا