توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
120 HN/FWR-IHR 50-40 تبدیل
70 HN/FWR-KIR 75-50 تبدیل
40 HN/FWR-MIR 110-50 تبدیل
30 HN/FWR-MKR 110-75 تبدیل
20 HN/FWR-NMR 125-110 تبدیل
12 HN/FWR-PMR 160-110 تبدیل
12 HN/FWR-PNR 160-125 تبدیل