جداکننده هیدرولیکی

جداکننده هیدرولیکی – Hydraulic Separator

این وسیله در ایران به نام low Loss Header  هم نامیده می شود . که علت اصلی طراحی و ارائه آن جداسازی مدار اولیه و ثانویه از هم جهت جلوگیری از صدمه به پمپ ها در هنگام تغییرات مدار مصرف می باشد . این وسیله امکان فراهم ساختن دو کارکرد جداسازی هوا و آشغال و ذرات معلق را همزمان با جداسازی جریان دارا می باشد .

 

 
این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
به اشتراک گذاری بر روی skype
Skype
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی print
Print

لیست محتوا این صفحه