جداکننده هیدرولیکی

جداکننده هیدرولیکی – Hydraulic Separator

این وسیله در ایران به نام low Loss Header  هم نامیده می شود . که علت اصلی طراحی و ارائه آن جداسازی مدار اولیه و ثانویه از هم جهت جلوگیری از صدمه به پمپ ها در هنگام تغییرات مدار مصرف می باشد . این وسیله امکان فراهم ساختن دو کارکرد جداسازی هوا و آشغال و ذرات معلق را همزمان با جداسازی جریان دارا می باشد .

 

 
این صفحه را می توانید از طریق لینک های زیر ارسال نمایید .
Skype
Telegram
WhatsApp
Email
Print

لیست محتوا این صفحه