توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
550 HN/FPC-HGE 40 درپوش انتهایی
350 HN/FPC-IGE 50 درپوش انتهایی
170 HN/FPC-KGE 75 درپوش انتهایی
70 HN/FPC-MGE 110 درپوش انتهایی
50 HN/FPC-NGE 125 درپوش انتهایی
30 HN/FPC-PGE 160 درپوش انتهایی