درپوش انتهایی

توضیحات و جدول مشخصات

 

درپوش انتهایی
End Cap SIZE CODE
20 VN/M72-E00
25 VN/M72-F00
32 VN/M72-G00
40 VN/M72-H00
50 VN/M72-I00
63 VN/M72-J00
75 VN/M72-K00
90 VN/M72-L00
110 VN/M72-M00

 

درپوش انتهایی