توضیحات و جدول مشخصات

اتصال درپوش کپ از ادوات نصب جهت آب بندی و تست سیستم لوله کشی مورد استفاده می باشد.

رنگ های موجود

کد کالا بسته اندازه شرح كالا
VN/G20-E00 500 عدد 20 درپوش كپ
VN/G20-F00 350 عدد 25 درپوش كپ
VN/G20-G00 250 عدد 32 درپوش كپ
VN/G20-H00 140 40 درپوش كپ
VN/G20-I00  70عدد 50 درپوش كپ
VN/G20-J00 50عدد 63 درپوش كپ
VN/G20-K00 36عدد 75 درپوش كپ
VN/G20-L00 20عدد 90 درپوش كپ
VN/G20-M00 14عدد 110 درپوش كپ
VN/G20-N00 8 عدد 125 درپوش كپ

درخواست مشاوره و سفارش