توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
60 HN/FWO-IIC 50 دریچه بازدید
54 HN/FWO-KKC 75 دریچه بازدید
24 HN/FWO-MMC 110 دریچه بازدید