توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
60 HN/FPO-IGC 50 دریچه بازدید
54 HN/FPO-KGC 75 دریچه بازدید
24 HT/FPO-MGC 110 دریچه بازدید