رابط افقی (تعمیراتی)

توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
150 HN/FPS-HGS 40
رابط افقی
100 HN/FPS-IGS 50 رابط افقی
50 HN/FPS-KGS 75 رابط افقی
20 HN/FPS-MGS 110 رابط افقی
12 HN/FPS-NGS 125 رابط افقی
5 HN/FPS-PGS 160 رابط افقی