توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
150 HN/FWS-HHD 40 رابط عمودی ( رایزری )
100 HN/FWS-IID 50 رابط عمودی ( رایزری )
50 HN/FWS-KKD 75 رابط عمودی ( رایزری )
20 HN/FWS-MMD 110 رابط عمودی ( رایزری )
12 HN/FWS-NND 125 رابط عمودی ( رایزری )
5 HN/FWS-PPD 160 رابط عمودی ( رایزری )