توضیحات و جدول مشخصات

 

رابط
COUPLING SIZE CODE
20×20 VN/M66-EE0
25×25 VN/M66-FF0
32×32 VN/M66-GG0
40×40 VN/M66-HH0
50×50 VN/M66-II0
63×63 VN/M66-JJ0
75×75 VN/M66-KK0
90×90 VN/M66-LL0
110×110 VN/M66-MM0

 

رابط