توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
20 HN/FPR-KKS 75 رایزر سیفون
8 HN/FPR-MMS 110 رایزر سیفون
6 HN/FPR-NNS 125 رایزر سیفون