توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
20 HN/FPW-KGS 75 رایزر سیفون
8 HN/FPW-MGS 110 رایزر سیفون
6 HN/FPW-NGS 125 رایزر سیفون