توضیحات و جدول مشخصات

 

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
130 HN/FPE-HGE 87 40 زانو 90 درجه
85 HN/FPE-IGE 87 50 زانو 90 درجه
30 HN/FPE-KGE 87 75 زانو 90 درجه
14 HN/FPE-MGE 87 110 زانو 90 درجه
9 HN/FPE-NGE 87 125 زانو 90 درجه