توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
100 HN/FPE-IGD 67 50 زانو ؟؟
12 HN/FPE-MGD 67 110 زانو ؟؟