توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
150 HN/FPE-HGC 45 40 زانو ؟
100 HN/FPE-IGC 45 50 زانو ؟
40 HN/FPE-KGC 45 75 زانو ؟
18 HN/FPE-MGC 45 110 زانو ؟
12 HN/FPE-NGC 45 125 زانو ؟
10 HN/FPE-PGC 45 160 زانو ؟