توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
150 HN/FPE-HGC 45 40 زانو 45 درجه
100 HN/FPE-IGC 45 50 زانو 45 درجه
40 HN/FPE-KGC 45 75 زانو 45 درجه
18 HN/FPE-MGC 45 110 زانو 45 درجه
12 HN/FPE-NGC 45 125 زانو 45 درجه
10 HN/FPE-PGC 45 160 زانو 45 درجه