توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
60 HN/FPL-IGE 87 50 زانو 90 درجه بلند
8 HN/FPL-MGE 87 110 زانو 90 درجه بلند