توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
150 HN/FWE-HHC 45 40 زانو شماره دو
100 HN/FWE-llC 45 50 زانو شماره دو
40 HN/FWE-KKC 45 75 زانو شماره دو
18 HN/FWE-MMC 45 110 زانو شماره دو
12 HN/FWE-NNC 45 125 زانو شماره دو
10 HN/FWE-PPC 45 160 زانو شماره دو