توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
100 HN/FWE-llD 67 50 زانو شماره سه
12 HN/FWE-MMD 67 110 زانو شماره سه