توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
130 HN/FWE-HHE 87 40 زانو شماره چهار
85 HN/FWE-llE 87 50 زانو شماره چهار
30 HN/FWE-KKE 87 75 زانو شماره چهار
14 HN/FWE-MME 87 110 زانو شماره چهار
9 HN/FWE-NNE 87 125 زانو شماره چهار
160 زانو شماره چهار