توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
20   HN/FWE-MMA 15 110 زانو شماره یک
110   HN/FWE-llB 30 50 زانو شماره یک
45   HN/FWE-KKB 30 75 زانو شماره یک
19 HN/FWE-MMB 30 110 زانو شماره یک