زانو یکسر دنده  ماده

توضیحات و جدول مشخصات

 

زانو یکسر دنده  ماده
Female Elbow SIZE CODE
20×1/2 VN/M74-EE0
25×3/4 VN/M74-FF0

 

زانو یکسر دنده ماده