توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
20 HN/FPE-MGA 15 110 زانو 15 درجه
20 HN/FPE-MGA 15 110 زانو 15 درجه
20 HN/FPE-MGA 15 110 زانو 15 درجه
20 HN/FPE-MGA 15 110 زانو 15 درجه