سه راه تبدیلی 45 درجه پوش

توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
28 HN/FPT-KGI 45 75-50 سه راه تبدیلی
14 HN/FPT-IGM 45 110-50 سه راه تبدیلی
10 HN/FPT-MGK 45 110-75 سه راه تبدیلی
9 HN/FPT-NGM 45 125-110 سه راه تبدیلی
6 HN/FPT-PGM 45 160-110 سه راه تبدیلی