توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
28 HN/FWT-KIC 45 75-50 سه راه تبدیلی
14 HN/FWT-MIC 45 110-50 سه راه تبدیلی
10 HN/FWT-MKC 45 110-75 سه راه تبدیلی
9 HN/FWT-NMC 45 125-110 سه راه تبدیلی
6 HN/FWT-PMC 45 160-110 سه راه تبدیلی