سه راه تبدیلی 90 درجه پوش فیت طوسی

توضیحات و جدول مشخصات