توضیحات و جدول مشخصات

 

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
25 HN/FWC-KKC 87 75 سه راه دریچه بازدید
9 HN/FWC-MMC 87 110 سه راه دریچه بازدید
6 HN/FWC-NNC 87 125 سه راه دریچه بازدید