سه راه دریچه بازدید

توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
25 HN/FPC-KGC 87 75 سه راه دریچه بازدید
9 HN/FPC-MGC 87 110 سه راه دریچه بازدید
6 HN/FPC-NGC 87 125 سه راه دریچه بازدید
سه راه بازدید پوش فیت معمولی