توضیحات و جدول مشخصات

سه راه ساده
Tee SIZE CODE
20×20×20 VN/M88-EEE
25×25×25 VN/M88-FFF
32×32×32 VN/M88-GGG
40×40×40 VN/M88-HHH
50×50×50 VN/M88-III
63×63×63 VN/M88-JJJ
75×75×75 VN/M88-KKK
90×90×90 VN/M88-LLL

 

سه-راه-ساده