توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
75   HN/FWT-HHC 45 40 سه راه مساوی
45 HN/FWT-IIC 45 50 سه راه مساوی
18 HN/FWT-KKC 45 75 سه راه مساوی
7 HN/FWT-MMC 45 110 سه راه مساوی
6 HN/FWT-NNC 45 125 سه راه مساوی
3 HN/FWT-PPC 45 160 سه راه مساوی