سه راه ناف دنده ماده

توضیحات و جدول مشخصات

سه راه ناف دنده ماده
Female Transition Tee SIZE CODE
20×1/2×20 VN/M78-EEE
25×3/4×25 VN/M78-FFF

 

سه راه ماده