سه راه ناف دنده نر

توضیحات و جدول مشخصات

سه راه ناف دنده نر
Male Transition Tee SIZE CODE
40×1 1/4×40 VN/M76-HHH
50×1 1/2×50 VN/M76-III
63×2×63 VN/M76-JJJ
75×2 1/2×75 VN/M76-KKK

 

سه راه نری