توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
50 HN/FWT-IIE 87 50 سه راه 90 درجه
22 HN/FWT-KKE 87 75 سه راه 90 درجه
30 HN/FWT-KIE 87 75-50 سه راه 90 درجه
16 HN/FWT-MIE 87 110-50 سه راه 90 درجه