توضیحات و جدول مشخصات

 

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
50 HN/FPT-IGE 87 50 سه راه 90 درجه
22 HN/FPT-KGE 87 75 سه راه 90 درجه
30 HN/FPT-IGK 87 75-50 سه راه 90 درجه
16 HN/FPT-MGI 87 110-50 سه راه 90 درجه