سیفون کفشوری (FLOOR TRAP) طوسی

توضیحات و جدول مشخصات