توضیحات و جدول مشخصات

سیفون یک تیکه جوشی این شرکت با علمک جوشی 60 سانت عرضه می گردد ودرصورت درخواست با علمک 90 سانتی نیز قابل ارائه می باشد.

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
HN/FWT-IIS 50
HN/FWT-KKS 75
HN/FWT-MMS 110