توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
25 HN/FWY-KIS 45 50 سیفون یک تکه
12 HN/FWY-KKS 45 75 سیفون یک تکه
4 HN/FWY-NMS 45 110 سیفون یک تکه