توضیحات و جدول مشخصات

 

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
25 HN/FPY-IGS 45 50 سیفون یک تکه
12 HN/FPY-KGS 45 75 سیفون یک تکه
4 HN/FPY-MGS 45 110 سیفون یک تکه