سیفون جوشی یک تکه با علمک

توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
HN/FWT-IIS 50-75 سیفون یک تیکه با علمک
HN/FWT-KKS 75-75 سیفون یک تیکه با علمک
HN/FWT-MMS 125-110 سیفون یک تیکه با علمک

سیفون یک تیکه جوشی این شرکت با علمک جوشی 60 سانت عرضه می گردد و درصورت درخواست با علمک 90 سانتی نیز قابل ارائه می باشد.