شیر بست ابتدایی نوار آبیاری قطره ای به همراه واشر

درخواست مشاوره و سفارش