عصایی پشت بام ( مشکی )

توضیحات و جدول مشخصات

تعداددر بسته کــــــــد طول (cm) سایز (mm) نام کالا
10 HN/FMD-IIE 50 عصایی پشت بام ( مشکی )
10 HN/FMD-KKE 75 عصایی پشت بام ( مشکی )
8 HN/FMD-MME 110 عصایی پشت بام ( مشکی )

طول لوله عصایی 2 متر می باشد